Thứ Sáu, 25/06/2021 - 02:57   |    
THƯ NGỎ


Kính thưa Quý vị, Anh Chị, các Bạn Thanh niên, Sinh viên thân mến,
 

Con người là vốn quý nhất của gia đình, xã hội, quốc gia vì có thể thực hiện tất cả mọi sự tốt đẹp, tác động và chi phối toàn thể xã hội ấy. Nghiên cứu cho thấy: nếu một dân tộc, cá nhân có một nhân sinh quan đúng đắn, một nền văn hóa hướng thượng thì dù trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất vẫn có thể phấn đấu trở thành một dân tộc, nhân hiệu nhân văn và giàu mạnh.
 

Việc Xây dựng Nhân Hiệu Việt và quản trị tài sản vô hình của Nhân Hiệu Việt là một vấn đề luôn thời sự về lý luận và thực tiễn. Làm thế nào để Xây dựng “Hòn gạch chuẩn” cho đời người, và phương pháp hiện thực hoá các tiêu chuẩn này, nhằm giúp mỗi công dân tạo dựng được một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc và thành đạt.

Dự án giáo dục và chuỗi các hoạt động về xây dựng Nhân Hiệu Việt được tổ chức nhằm mục đích kiến giải, gợi mở, đề xuất những giải pháp tiếp cận, định hình những giá trị cốt lõi giúp Nhân Hiệu Việt bắt kịp thang giá trị phổ quát của nhân loại đương thời về :

  • Rèn luyện Nhân cách, Phẩm chất trí tuệ, Năng lực cảm thụ, Năng lực học tập, Ý thức cộng đồng.
  • Tầm nhìn cần có của Nhân hiệu Việt trong thế giới phẳng.
  • Xây dựng Định vị nhân hiệu và bản sắc văn hoá của nhân hiệu.
  • Nắm được phương pháp phát triển bản thân (PDP).
  • Học hỏi những phẩm chất tinh hoa của các dân tộc.

Như ông bà ta đã dạy, Ngọc không mài, không sáng - Nhân bất học bất tri Lý. Việc rèn luyện, xây dựng Nhân Hiệu Việt cũng là cơ sở giúp quản trị và phát huy được những tài sản vô giá về nhân hiệu của Ông Cha trong sự nghiệp giáo dục cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Dự án cũng đặt ra vấn đề : Mỗi cá nhân, công dân, thanh niên, tri thức Việt đã định vị, định hình được chiến lược và kế hoạch xây dựng phát triển bản thân chưa ? đâu là cơ sở lý luận giải pháp khoa học thực chứng cho vấn đề cốt yếu này ? Gia đình, Xã hội, Nhà trường và mỗi cá nhân đang đứng ở đâu và sẽ kiến tạo, đóng góp được gì trong sứ mệnh này ?

Bên cạnh các dự án nghiên cứu chuyên sâu, hội thảo khoa học, nghiên cứu thấu hiểu về các hệ giá trị định hình nhân cách, trí tuệ, gía trị của nhân hiệu Việt. Dự án mong muốn góp phần gợi mở, giúp các bạn trẻ, sinh viên phát triển bản thân, định hướng chiến lược về hướng nghiệp, phát triển cuộc đời tạo dựng được một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc và thành đạt.

Từ năm 2021, dự án đã chính thức bước vào giai đoạn triển khai sau 10 năm chuẩn bị, thiền học Năm Châu,
Dự án mong và hy vọng sẽ có cơ duyên hợp tác và đồng hành cùng quý vị quan tâm trong hành trình xây dựng, phát triển Nhân Hiệu Việt 


Chào trân trọng,

Trần Hoàng

Nhà Sáng Lập
Chủ tịch VietnamMarcom
Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam                                                                                            
                                                                                        
         


 


OPEN LETTER

Dear Parents, Teacher, Youth and Student,

Human beings are the most precious capital of the family, society, country because he can do all for the good, the impact and dominate the whole society. One ethnic and each person, when is challenged in the panic at that time he will prove to be big or small, is respected or not. And research shows that: if an ethnic, individual has a human right, even in the most grim circumstances can still striving to become a prosperous ethnic.

Personal Branding and intangible assets management of Personal Brand is a relatively new problem in theory and practice. How to Build "Standard brick" for life, and methods of realizing these standards aim to help each citizen to create a meaning, happiness and success life.

Education projects and series of activities about Personal Branding have been held to interpret, suggest, propose solutions to access and form the core values which ​​help Personal Branding to catch the universal value levels ​​of contemporary humanity:

  • Train personality, Intellectual quality, Sensing capability, Learning capability and Sense of community
  • The necessary vision of Personal Branding in the flat world.
  • Personal Brand Positioning and cultural identity of the Personal Branding
  • Grasping the Personal development plan (PDP)
  • Learning the quintessence qualities of the nations

As our ancestor taught, Gem no grinding, no lighting – Human no learning, no understanding. Personal Branding and training are also basis to manage and promote the invaluable assets about the Personal Brand of our ancestors in education for current and future generations. The project also poses problems: Each individual, citizen, youth, Vietnamese young intellectual has had the personal construction and development plan yet? Where is the theoretical basis for this crucial issue? Where is family, society, school and each individual standing in this mission?

Besides scientific seminars, researches to understand the value systems form and intellectual of Personal Brand. The project also includes the personal development training programs, the consulting and strategic orientation about career and life development for young people and university students.

Program organizers hope to receive cooperation and co-performance of parents, teachers, social organizations, professionals, young people in this journey.

Sincerely,

Trần Hoàng

Founder,
President of VietnamMarcom

 


Con người là vốn quý nhất của gia đình, xã hội, quốc gia vì có thể thực hiện tất cả mọi sự tốt đẹp, tác động và chi phối toàn thể xã hội ấy.
Việc Xây dựng Nhân Hiệu Việt và quản trị tài sản vô hình của Nhân Hiệu Việt là một vấn đề còn khá mới về lý luận và thực tiễn.
Làm thế nào để Xây dựng “Hòn gạch chuẩn” cho đời người, và phương pháp hiện thực hoá các tiêu chuẩn này,
nhằm giúp mỗi công dân tạo dựng được một cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc và thành đạt.
Dự án giáo dục và chuỗi các hoạt động về xây dựng Nhân Hiệu Việt được tổ chức nhằm mục đích
kiến giải, gợi mở, đề xuất những giải pháp tiếp cận, định hình những giá trị cốt lõi
giúp Nhân Hiệu Việt bắt kịp thang giá trị phổ quát của nhân loại đương thời về :


• Rèn luyện nhân cách, Phẩm chất trí tuệ, Năng lực cảm thụ, Năng lực học tập, Ý thức cộng đồng.
• Tầm nhìn cần có của Nhân hiệu Việt trong thế giới phẳng.
• Xây dựng Định vị nhân hiệu và bản sắc văn hoá của nhân hiệu
• Nắm được phương pháp phát triển bản thân (PDP)
• Học hỏi những phẩm chất tinh hoa của các dân tộc.


Dự án cũng đặt ra vấn đề : mỗi cá nhân, công dân, thanh niên, tri thức trẻ Việt đã có Kế hoạch xây dựng phát triển bản thân chưa ?
đâu là cơ sở lý luận cho vấn đề cốt yếu này ? Gia đình, Xã hội, Nhà trường và mỗi cá nhân đang đứng ở đâu  trong sứ mệnh này ?


Sau 10 năm xây dựng phát triển dự án NHÂN được nâng cấp lên nền tảng công nghệ mới,
xem được trên Moblile, máy tính bảng với nhiều nội dung mới. Mời anh chị tham quan: